Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Historie MŠ

Historie MŠ

Výnosem zemské školní rady v Brně vydaným pod značkou O.E. 1746/2 - 1/2 - 1947 ze dne 12. 3. 1947 byla založena v Prosenicích mateřská škola (dále MŠ). Slavnostně byla otevřena dne 15. 4. 1948. Obsah práce MŠ byl určen učebními osnovami.

Mateřská škola byla umístěna v budově národní školy. Jejím řízením byl pověřen ředitel Josef Šatánek a od 1. 4. 1948 řídící učitel Jindřich Gregor. První učitelkou byla ustanovena Zdenka Jandová z Moravské Ostravy a vypomáhala zde slečna Vlasta Skopalová z Velkých Prosenic. Školka se těšila velké přízni rodičů a navštěvovalo ji 30 dětí. O prázdninách, v době od 15. 7. do 15. 8. byla MŠ pověřena funkcí takzvaného „zemědělského útulku", který byl však málo navštěvován.

Ve školním roce 1950/1951 bylo zahájeno vyučování s polední přestávkou (děti chodily na oběd domů). V roce 1953 MŠ obdržela z rozpočtu 40.000 Kčs a za tento obnos byla zakoupena lehátka, prostěradla, deky a tím byly splněny podmínky k jejímu celodennímu provozu.

Za vedení přednosty okresního ústavu pro nápravu řeči Josefa Hrbase byla v MŠ zavedena náprava výslovnosti.

Školní rok 1953/1954 přinesl Zákon o nové školní soustavě, který dal MŠ nové možnosti práce a spojení s přípravnou třídou národní školy. Učitelky si musely doplnit potřebné aprobace na pedagogické škole.

Od roku 1951 působila v MŠ jako učitelka Miroslava Krutilová a od roku 1958 působila na škole první kvalifikovaná učitelka - ředitelka Vlasta Suchánková, která působila na škole 13 let. Druhou učitelkou byla Dagmar Kučerová - absolventka kurzu pro učitelky MŠ na Karlově univerzitě v Praze.

Dne 24. 11. 1958 byla MŠ přestěhována z budovy národní školy prozatímně do „Požárního domu", kde na žádost MNV zapůjčili požárníci jednu místnost. O podmínkách zapůjčení byl na ONV Přerov sepsán zápis, předpokládalo se, že to bude na 2 - 3 roky. MŠ zde však v nevyhovujících podmínkách sídlí dodnes. Školnicí se stala Ludmila Bouchalová.

V roce 1958 se mezi dětmi rozšířil černý kašel, a proto děti absolvovaly v průběhu roku školu v přírodě.

Ve školním roce 1959/1960 bylo do MŠ zapsáno 40 dětí, a to 20 chlapců a 20 dívek, z tohoto počtu mělo 27 dětí zaměstnané matky. Škola byla provozována jako celodenní, ale bez stravování. V zimním období byl provoz školky od 7.30 do 11.30 hod. a odpoledne od 12.00 do 17.00 hod. V letním období od 7.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 18.00 hod. V tomto roce byly nakoupeny nové hračky, z nichž některé, které byly vyrobeny z kvalitního dřeva, např. stavebnice Hoškova, Vokáčova, Vesnice. Dále byla vybavena i zahrada.

V roce 1960/1961 bylo do MŠ zapsáno 45 dětí, z toho 28 mělo zaměstnané matky. Činnost MŠ byla řízena podle nových osnov a příručky „Rok v MŠ". Práce s dětmi byla naplánována na týdenní a měsíční časové úseky. Bylo rovněž prováděno hodnocení výchovné práce.

V roce 1961/1962 bylo do MŠ zapsáno 40 dětí, ale podle nového nařízení musel být stav o 5 dětí snížen.

Od února roku 1963 začaly děti chodit na obědy do závodní jídelny cukrovaru. Provoz školky byl nepřetržitý od 7.30 do 16.30 hod. v zimě a v létě od 7.30 do 18.00 hod.

V roce 1964 došlo k úpravě osnov pro MŠ. Starším dětem přibylo II. zaměstnání a nově byly zpracovány záznamy o dětech. Z ústřední dodávky byla školka dovybavena různými pomůckami pro výchovnou práci.

V roce 1965/1966 bylo zapsáno 28 nových dětí. Celkem MŠ navštěvovalo 42 dětí, i když na jednu třídu bylo povoleno pouze 30. V tuto dobu bylo v obci celkem 64 dětí předškolního věku, které by patřily do MŠ. Děti byly přijímány komisí ustanovenou MNV. Pro velký zájem rodičů byl proveden výběr těch nejpotřebnějších. V tuto dobu byly obědy přiváženy z cukrovaru. V roce 1966 byl do MŠ zaveden telefon a od roku 1968 byly zavedeny všechny soboty volné.

O přijetí dítěte do MŠ rozhodovala školská komise MNV a ta své rozhodnutí předkládala radě MNV ke schválení. Nedostatečné prostory byly důvodem k nepřijetí některých dětí do MŠ.

V roce 1972 uvolnili požárníci svou klubovnu pro potřeby MŠ a v uvolněném prostoru byla zřízena kuchyňka a přípravna jídel s jídelnou. Cena dvou svačin činila 2,11 Kčs (dopolední 1,28 a odpolední 0,83) a cena oběda 2,50 Kčs.

V letech 1969 - 1976 bylo zapsáno do MŠ v průměru 24 - 25 dětí.

V letech 1972 - 1973 bylo zavedeno ideově politické vzdělávání učitelek.

Od září roku 1976 bylo zřízeno 2. oddělení MŠ, zapsáno bylo 49 dětí, se kterými pracovaly 4 pedagogické pracovnice. Škola byla provozována od 6.45 do 16.30 hod.

V roce 1977 na základě nové koncepce výchovné práce byla zavedena dvě zaměstnání pro děti.

V letech 1978 - 1987 navštěvovalo MŠ v průměru 45 dětí. Usnesením okresního hygienika byl však počet dětí kvůli nevyhovujícím prostorám omezen na 36. V témže roce nastala změna ve vedení školky. Ředitelka Jana Podzemná se odstěhovala a ve funkci ji nahradila Marcela Zapletálková.

V roce 1988 byly provedeny obklady stěn na WC a v jídelně. O rok později byla oplocena školní zahrada a byl zde vysázen živý plot.

Od roku 1990 přestala být výchovná práce řízena osnovami a každá MŠ si mohla stanovit vlastní program. V tom roce navštívila MŠ okresní školní inspektorka Drahomíra Hlavicová, která hodnotila logopedickou péči a dramatickou výchovu při vystoupení dětí na veřejnosti.

Školní rok 1992/1993 byl zahájen sehráním maňáskového divadla „Kozlíček Nebojsa".

Ve spolupráci s rodiči byly uskutečněny letní taneční zábavy a výtěžek z nich byl věnován na předplavecký výcvik dětí a na nákup hraček.

V současné době MŠ spolupracuje se ZŠ. Do MŠ dochází školní lékař a stomatolog. Školka se zapojuje do výtvarných soutěží. Každoročně navštěvuje MŠ odborný logoped z Přerova a velmi úzká je i spolupráce s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou. MŠ spolupracuje s obecním úřadem při razných akcích - „vítání občánků", „besedy pro důchodce", „jarní a vánoční besídky" aj. Pro děti je každoročně pořádán výlet do ZOO. Pro starší děti je pořádán sportovně-turistický výlet na Helfštýn. Programy pro děti jsou bohaté a různorodé.